top of page

תנאי השימוש במבדקי התנסות

קבלת השירותים באמצעותו בהתאם לתקנון ולמדיניות הפרטיות המפורטת

תקנון שימוש

במבדקי התנסות

כללי

 

אתר זה ("האתר") מופעל על ידי חברת אינטגרטי מטר בע"מ (להלן: "החברה").

תנאי השימוש באתר וקבלת השירותים באמצעותו הינם בהתאם לתקנון זה ובתאם למדיניות הפרטיות המופרטת בו. חרף האמור, תקנון זה מיועד אך ורק למבדקי ההתנסות והוא אינו מתייחס לשרותים אחרים הניתנים באתר זה ללקוחותיה העסקיים של החברה.

מובהר, כי תנאי שימוש אלו חלים הן כאשר פונים אל החברה במישרין והן כאשר הם פונים אליה דרך פלטפורמת האתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים.

האתר אוסף אודותיכם  אך ורק מידע כללי, אנונימי וסטטיסטי בלבד שאינו מזהה באופן אישי.

השימוש באתר

 

החברה מתירה למשתמשים לצפות בתוכן שבאתר, וזאת בכפוף להוראות תקנון זה.

חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים אלו בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

שמירה על הפרטיות

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר.               

מדובר באיסוף אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים שונים.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לאסוף את המידע כאמור בכפוף לכך שאופן האיסוף והשימוש במידע לא יאפשרו חשיפה של פרטים אישיים של המשתמש ובכפוף לכך שהדבר יבוצע בהתאם להוראות הדין ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981.

החברה מצהירה בזאת כי לא תעביר לכל גורם את פרטי כרטיס האשראי של הנבחן.

החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהוא מציע באתר, ליצירת קשר עם המשתמש לרבות שליחת תוצאות המבדק למשתמש וכן התאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים.

מובהר בזאת, כי היה והחברה תידרש לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, על-ידי רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), כי אז תהיה רשאית החברה לגלות את הפרטים הללו אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי החברה תהא  רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש.

כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, או אז תהיה רשאית החברה לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש.

ככל שהמשתמש מעוניין להסיר את פרטיו מהאתר/ממאגרי המידע של החברה, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני, ובתוך שלושים ימי עסקים ממועד הפנייה תסיר החברה את פרטי המשתמש מהאתר/ממאגרי המידע של החברה.

תוכן הבחינה המוצאת

 

הבחינה מיועדת לגברים ונשים כאחד, המעוניינים להתנסות במבחן לדוגמה טרם שיבצען בחינות מיון לתפקיד.
הבחינה הינה מוגבלת בזמן קצוב של כחצי שעה וכוללת את הפרקים "חשיבה כמותית", "חשיבה מילולית", "חשיבה סמלית" ו"בדיקת נתונים".
מרגע תחילת הבחינה לא ניתן יהיה להפסיקה שכן הינה תחומה בזמן.

בתום המבחן שבוצע ללא חיוב יוכל המשתמש לקבל תמורת תשלום את הדוח סטטיסטי בדבר הישגיו בבחינה.

מדיניות ביטולים והחזר כספי

בתום הבחינה המבוצעת ללא חיוב קיימת אפשרות לקבל את דוח התוצאות בתשלום, מרגע שהמשתמש החליט לקבל את תוצאות המבדק ע"י הכנסת פרטי כרטיס האשראי לא ניתן לבטל את קבלת התוצאות או זיכוי בגין הנ"ל . 
 

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר, ניתנים לשימוש במצבם כמו שהם.

החברה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר ו/או השירות הניתן בו יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש.

מבדק ההתנסות הינו לצרכי התנסות בלבד, ואין בתוצאות המתקבלות בו כדי להוות תוקף או חיוב כלפי כל מעסיק מכל מיחן וסוג שהוא.

שימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. 

מובהר כי 

החברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות וכו'.                                                 

החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מהגלישה באתר ו/או מהשימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע לשימוש באתר.                                                                                                                                  

במקרה שבו יקבל המשתמש, באמצעות האתר, מידע או יעוץ כלשהם, לא תחול על החברה כל חבות או אחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באות מידע או יעוץ. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או יעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש בלבד.         מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר.                                                                                                

 

רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

 

האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של החברה. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לנהלים של המפעיל ושל חברות האשראי.

המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו בכרטיס אשראי, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי. החברה תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר.

כל רכישה של שירותים או מוצרים מהחברה תהיה כפופה לחתימה על תקנון זה, אשר יופיע באותו חלק של האתר שיציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה.

דין וסמכות שיפוט

 

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והחברה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

 

bottom of page